Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВАРВА НАФТА”,

код ЄДРПОУ 40912930

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса (адреса для листування): 17600, Чернігівська обл., Варвинський р-н, смт.  Варва, вул. Садова, буд. 1-А, оф. 1;

Контактний номер телефону: +380463621150; +380503302220,

e-mail: office@varvanafta.com

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) площі «ВАРВА НАФТА» на території Варвинського району Чернігівської області.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, облаштування та промислова розробка родовища.

Буріння здійснюється роторним та турбінним способами за допомогою бурового верстата з електричним приводом. Спосіб забезпечення електроенергією – ЛЕП.

 

Технічна альтернатива 1.

Буріння передбачається здійснювати роторним та турбінним способами за допомогою бурового верстата з дизельним приводом.

 

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

У адміністративному відношенні площа «ВАРВА НАФТА» розташована на території Варвинського району Чернігівської області на відстані 150 км від обласного центру – м. Чернігова.

Район досліджень розташований в густонаселеній місцевості. Найбільшими населеними пунктами є села: смт. Варва, Світличне, Журавка, Гнідинці, які пов’язані між собою асфальтовими дорогами, інші ґрунтовими, придатними до експлуатації лише в сухий період року.

 

Територіальні альтернативи 1,2.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 288,299 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів вуглеводнів та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Відповідно до нафтогазогеологічного районування площа «ВАРВА НАФТА» належить до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району, в межах якого в безпосередній близькості відкриті нафтові, нафтогазоконденсатні та газоконденсатні родовища: Леляківське, Озерянське, Левківське, Світличне та інші.

В стратиграфічний діапазон нафтогазоносності площі входять пермські, верхньокам’яновугільні, візейські, турнейські та девонські відклади.

За результатами виконаної початкової геолого-економічної оцінки перспективної на нафту та газ площі ВАРВА-НАФТА Варвинського району Чернігівської області перспективні ресурси вільного газу та конденсату, станом на 01.01.2018 р, становлять: за кодом класу 333 – 465 млн.м3, 11 тис.т.

З метою пошуків та розвідки покладів вуглеводнів передбачається буріння та введення в експлуатацію однієї незалежної пошукової та однієї залежної розвідувальної свердловин.

Пошукова свердловина № 1 проектна глибина 4930 м, Розвідувальна свердловина № 2 проектна глибина 4950 м.

В зв’язку з тим, що бурінню передуватимуть проектні та сейсморозвідувальні роботи, будівництво свердловин планується розпочати з 2020 року.

Видобуток вуглеводнів в межах Польової структури площі ВАРВА НАФТА з початку геологорозвідувальних робіт не здійснювався.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства.

 

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

 

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

 

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються (об’єкт існуючий; площа ділянки надр 288,299 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

 

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються (об’єкт існуючий; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

– Клімат і мікроклімат: процес геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) площі «ВАРВА НАФТА» не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що призводить до парникового ефекту і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

– Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

– Водне середовище: Річка Удай безпосередньо протікає на ділянці робіт (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

– Вплив на ґрунт та земельні ресурси: можливий при проведенні робіт з облаштування об’єктів використання надр. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів.

Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

– Природно-заповідний фонд: вплив на об’єкти природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки на землях природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення геологорозвідувальні та інші роботи не проводитимуться.

– Рослинний, тваринний світ:

Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив на рослинний і тваринний світ характеризується як екологічно допустимий.

– Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

– Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Геологорозвідувальні та інші роботи, пов’язані з користуванням надрами на територіях пам’яток архітектури, історії і культури (як об’єктів забудови), зон рекреації, культурного ландшафту не проводитимуться.

– Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

 

Щодо технічної альтернативи 1:

Аналогічно до планованої діяльності

Щодо технічної альтернативи 2:

Технічна альтернатива відсутня.

 

Щодо територіальної альтернативи 1,2:

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядались.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 1,3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр, а також провести розрахунки можливого акустичного впливу.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності:

 відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) площі «ВАРВА НАФТА», що видається Держгеонадрами України.

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.